22 września 2017

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę : Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej DUSZEK w Dusznikach, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 2

1.  Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.  Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś – Duszniki.

§ 3

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. Stowarzyszenie może używać pieczęci i znaku graficznego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.

§ 6

 1. Stowarzyszenie do realizacji celów statutowych może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 7

 1. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych zawiązanych dla niesienia wszelakiej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej.

 2. Sfera zadań publicznych, obejmuje zadania w zakresie :

a)     Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

b)    Ochrony i promocji zdrowia

c)     Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

d)    Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

e)     Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

f)      Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu

§ 8

 1. Stowarzyszenie do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników

§ 9

 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony

§ 10

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855), ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz.873 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

 

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 11

1. Celem Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w zakresie:

a)     Rehabilitacji

b)    Opieki

c)     Adaptacji społecznej

d)    Kultury

e)     Sportu

§ 12

 1. Stowarzyszenie swoje cele realizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez:

a)     Prowadzenie

- zajęć rehabilitacyjnych w różnych formach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

- warsztatu terapii zajęciowej.

b)    Organizowanie

- imprez kulturalno-rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

- imprez rozrywkowo-rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

- imprez sportowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

- wypoczynku związanego z rehabilitacją dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

- wycieczek dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

- turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

- poradnictwa w zakresie rehabilitacji, psychologii i inne

- różnych form popularyzujących cele statutowe Stowarzyszenia.

c)     Współpracę z

- lekarzami, rehabilitantami, logopedami, psychologami, pedagogami, osobami prywatnymi i wszystkimi, którzy dobrowolnie zechcą ofiarować swoją pomoc

- wolontariuszami

- organami administracji państwowej, gminnymi, powiatowymi, wojewódzkimi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami

- zagranicznymi i krajowymi organizacjami społecznymi, zajmującymi się problematyką dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

d)    Pozyskiwanie środków do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia poprzez

- dotacje gminne

- dotacje powiatowe

- dotacje wojewódzkie

- udział w konkursach

- przetargi

- darowizny

- sponsorów

- inne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

e)     Zakupy

- sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego do prowadzenia zajęć z zakresu:

* rehabilitacji ruchowej

* rehabilitacji logopedyczno-muzycznej

* rehabilitacji metodą W. Scherbone

* rehabilitacji plastycznej

* rehabilitacji wodnej

* hipoterapii

* innej.

f)      Udostępnienie (wypożyczenie) na czas określony sprzętu rehabilitacyjnego będącego własnością Stowarzyszenia, członkom w celu prowadzenia codziennej rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

g)     Udziału działaczy Stowarzyszenia w szkoleniach, sympozjach, spotkaniach.

 

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 13

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne na zasadach określonych ustawą – Prawo o Stowarzyszeniach i Statut.

 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 14

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

a)     Zwyczajnych

b)    Wspierających

c)     Honorowych

§ 15

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

a)     Złoży deklarację członkowską na piśmie

b)    Wyrazi chęć społecznej pracy na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

c)     Będzie przestrzegać statutu Stowarzyszenia.

 1. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 2. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)     Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia

b)    Korzystania z wszystkiego, co Stowarzyszenie oferuje

c)     Do udziału w spotkaniach, imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie

d)    Zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a)     Brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia w realizacji jego celów

b)    Przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

c)     Regularnego opłacania składek członkowskich

d)    Regularnego uczestnictwa w zebraniach członków Stowarzyszenia.

§ 16

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 2. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

 3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 17

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność Stowarzyszenia.

 2. Członek honorowy przyjmowany jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

 3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

 4. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

 5. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 18

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego.

 2. Mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

 3. Poza powyższym mają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.

 

§ 19

 1. Utrata członkowstwa następuje na skutek:

a)     Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu

b)    Wykluczenia przez Zarząd

 • Z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał Stowarzyszenia

 • Z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia

 • Z powodu nie płacenia składek członkowskich, ustalonych przez Walne Zebranie Członków

 • Z powodu trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na comiesięcznych zebraniach członków Stowarzyszenia.

c)     Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądowego

d)    Śmierci członka

§ 20

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkowstwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna.

 

 

 

Rozdział IV

 

      WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 21

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a)     Walne Zebranie Członków

b)    Zarząd

c)     Komisja Rewizyjna

§ 22

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile przepisy nie przewidują inaczej.

§ 23

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej mogą tę funkcję pełnić tak długo jak długo będą otrzymywać absolutorium i zaufanie do dalszego jej pełnienia od Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 24

 1. Dla ważności uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie w pierwszym terminie, konieczna jest obecność co najmniej połowy wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 2. Jeżeli w pierwszym terminie w Walnym Zebraniu nie uczestniczy co najmniej połowa członków zwyczajnych, wówczas uchwały podjęte większością głosów w drugim terminie mają moc obowiązującą bez względu na ilość obecnych członków.

 3. Drugi termin Walnego Zebrania może być wyznaczony w tym samym dniu.

 4. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, podpisany przez Przewodniczącego Walnego Zebrania i Sekretarza.

§ 25

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i uczestniczą w nim :

a)     Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni

b)    Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być :

a)     Zwyczajne

b)    Nadzwyczajne

 1. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może odbyć się w każdym terminie i jest zwoływane przez:

a)     Zarząd z jego inicjatywy

b)    Na wniosek Komisji Rewizyjnej

c)     Pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 26

 1. Uchwały zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają w obecności przynajmniej ogólnej liczby członków

 2. Głosowanie jest tajne lub jawne w zależności od woli członków Stowarzyszenia z wyjątkiem wyboru i odwołania władz, które winno być tajne.

§ 27

 1. W przypadku równego rozłożenia głosowania nad uchwałami decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 28

 1. Wybory władz są tajne, bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych członków Stowarzyszenia.

 2. Skład władz Stowarzyszenia może być przez nie uzupełniony w drodze kooptacji osób będących jego członkami.

 3. W przypadku zmiany na stanowisku Prezesa lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, właściwy zarząd dokonuje wyborów uzupełniających na najbliższym swoim posiedzeniu.

§ 29

 1. Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszystkie osoby po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata.

§ 30

 1. Zasady wyborów do władz i sposób głosowania określa Regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

§ 31

 1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§ 32

 1. Głosowanie inne z wyjątkiem wyborów i odwołania władz Stowarzyszenia odbywa się  jawnie.

 

§ 33

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

a)     Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia

b)    Uchwalenie statutu i jego zmian

c)     Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia

d)    Udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej

e)     Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej

f)      Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia

g)     Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego

h)    Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia

i)       Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze

j)       Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu

k)     Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku

l)       Podejmowanie uchwał w sprawie regulaminu Zarządu Stowarzyszenia

m)  Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady

n)    Podejmowanie uchwał o zbyciu majątku.

§ 34

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest powołany  do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.

 2. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 35

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu osób:

a)     Prezesa

b)    Dwóch Wiceprezesów

c)     Sekretarza

d)    Skarbnika

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz w miesiącu, a w przypadkach uzgodnionych według potrzeb.

 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności Wiceprezes.

 3. Członkowie Zarządu mogą otrzymać zwrot wszystkich poniesionych kosztów związanych z wykonywaną pracą na rzecz Stowarzyszenia z wyjątkiem kosztów swojej pracy, którą wykonują w całości społecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 36

 1. Do kompetencji Zarządu należy:

a)     Realizacja celów Stowarzyszenia

b)    Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

c)     Sporządzanie planów pracy i budżetu

d)    Sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia

e)     Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz

f)      Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

g)     Przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia

h)    Sporządzanie Regulaminów Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

§ 37

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna jest odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu organem wykonującym zadania kontroli wewnętrznej i nadzoru działalności Stowarzyszenia.

§ 38

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób:

a)     Przewodniczącego

b)    Zastępcy Przewodniczącego

c)     Sekretarza

§ 39

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)     Kontrolowanie działalności Zarządu

b)    Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia

c)     Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz zebrania Zarządu.

d)    Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia.

e)     Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia

f)      Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Stowarzyszenia

g)     Sporządzanie Regulaminu Komisji Rewizyjnej

 1. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarząd:

a)     Przedstawia wszelką dokumentację dotyczącą działalności Stowarzyszenia

b)    Dokonuje wyjaśnień pisemnych lub ustnych.

§ 40

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a)     Nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

b)    Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe

c)     Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie Regulaminu opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne Zebranie.

§ 41

 1. Kontrola działalności Stowarzyszenia przez Komisję Rewizyjną odbywa się co najmniej dwa razy w roku, a w przypadkach uzasadnionych według potrzeb.

Rozdział V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 42

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowić mogą ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§ 43

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:

a)     Składek członkowskich

b)    Darowizn

c)     Spadków i zapisów

d)    Dotacji

e)     Ofiarności publicznej

f)      Odsetek bankowych

g)     Innych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 44

 1. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na działalność statutową Stowarzyszenia.

 2. Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie nieodpłatną działalność pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

§ 45

 1. Zabrania się:

a)     Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”

b)    Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

c)     Wykorzystania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

d)    Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

§ 46

 1. Wszystkie środki pieniężne przechowywane są na koncie bankowym Stowarzyszenia z wyjątkiem pogotowia kasowego, które może wynosić do 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych)

§ 47

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Do prowadzenia prac związanych z księgowością może zatrudnić pracownika.

§ 48

 1. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, z wyjątkiem zbywania majątku nieruchomego, gdzie kompetencje należą do Walnego Zebrania Członków.

§ 49

 1. Oświadczenia w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu działających łącznie, tj. Prezes i Wiceprezes.

 2. Zaciąganie zobowiązań majątkowych wymaga uchwały Zarządu w sprawach, w których wielkość zobowiązania przekracza kwotę 10.000,00 zł (dziesięć  tysięcy złotych).

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 50

 1. Uchwałę w sprawie zmian Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia kwalifikowaną większością głosów (2/3) przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji oraz o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

 3. Stowarzyszenie jest organizacją w całości społeczną o celach nie zarobkowych.

 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowania mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach, ustawy działalności pożytku

 

 

STATUT STOWARZYSZENIA DUSZEK

Przycisk

Przycisk

edukacja