16 września 2017

 

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Duszek w Dusznikach w 2015 r. 

 

1.Przychody:

 

- dotacja Urząd Gminy                                                     10 700,00

- dotacja Powiat                                                                 1 700,00

- 1%                                                                                    4 020,80

- loteria                                                                               3 455,50

- cegiełki                                                                             1 500,00

- składki członkowskie                                                       1 580,00

- wpłaty pozostałe (datki , darowizny)                             16 772,00

 

RAZEM                                                                              39 728,30

 

2.Koszty:

- realizacja projektów                                                    13 899,00

- pozostałe                                                                      15 610,21

 

RAZEM                                                                            29 509,21

 

 

3.Stan środków pieniężnych:

- na 01.01.2015 r

na rachunku bankowym                                               7 673,39

w kasie                                                                            844,39

 

RAZEM                                                                            8 517,78

 

 

 

- na 31.12.2015 r

na rachunku bankowym                                               18 350,69

w kasie                                                                              386,18

 

RAZEM                                                                           18 736,87

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2015 ROK

Przycisk

Przycisk

edukacja